دفتر استانی دبیرخانه استانی شماره تماس پیش شماره
آذربايجان شرقي علوم پزشكي تبريز 3410127097 041
آذربايجان غربي دانشگاه اروميه 32239159 044
اردبيل دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 33518531 045
اصفهان - به جز كاشان دانشگاه صنعتي اصفهان 33912986 031
ايلام ايلام 32227530 084
بوشهر دانشگاه خليج فارس(بوشهر) 33445189-31222000 077
تهران دانشگاه صنعتي اميركبير

الزهرا(س)

88048936

علوم پزشكي ايران

88607950-88052173

شهيد بهشتي

22902228

تهران

61112678-66418983

علوم پزشكي تهران

66972128

خواجه نصيرالدين طوسي

88881054

تربيت معلم تهران (خوارزمي)

02634550005-02188302423

شاهد

51213161-51213171

صنعتي اميركبير

64542300-1

هنر تهران

66488858-9

تربيت دبير شهيد رجايي

22970044

صنعت آب و برق

77311448

علوم بهزيستي و توانبخشي

22180093

صنعت هواپيمايي (دانشكده)

66022676

تربيت دبير شريعتي

55038670

علوم پزشكي شهيد بهشتي

22439851-2

علامه‌طباطبايي

44737556

تربيت مدرس

82883125-88007800

علم و صنعت ايران

77240456-77240561

جامع علمي كاربردي

88896385

آزاد اسلامي تهران شمال

77317715-19

آزاد اسلامي پزشكي تهران

22604079

آزاد اسلامي تهران جنوب

88833109

صنعتي شريف

66022700

علوم اقتصادي (دانشكده)

88935578_88806349

پيام نور استان تهران

88900623

آزاداسلامي مناطق8و12

22565522

آزاداسلامي شهرري

55229303

فرهنگيان

77309890-2 داخلي 105

مركز آموزش عالي فني انقلاب

66319785

021
چهارمحال و بختياري دانشگاه شهركرد 32325776-33334401 038
خراسان جنوبي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 32395015-32395017 056
خراسان رضوي علوم پزشكي مشهد 38411536-38437074 051
خراسان شمالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد 32296996-32296982 058
خوزستان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز 33325525 061
زنجان دانشگاه آزاد اسلامي زنجان 33469504-33467909 024
سمنان دانشگاه سمنان 33654088 023
سيستان و بلوچستان دانشگاه سيستان و بلوچستان 31136319-31136320 054
فارس دفتر استاني نهاد( فارس) 09173030217-36468457 071
قزوين دانشگاه علوم پزشكي قزوين 33334893-33336001+5 028
قم دانشگاه قم 32855940-32103142 025
كردستان دانشگاه كردستان 36660069-36668746 087
كرمان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 34280093-34280073 0391
كرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 34274540-34274541 083
كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه ياسوج 33242168 074
گلستان دانشگاه منابع طبيعي گرگان 32226162 017
گيلان دانشگاه گيلان 33690379 013
لرستان دانشگاه آزاد اسلامي لرستان 33120035 066
مازندران دانشگاه مازندران 35258165- 35302527 011
مركزي دانشگاه اراك 09189640163-3276008 086
همدان دانشگاه پيام نور همدان 32542370 081
يزد دانشگاه پيام نور يزد 37202606 035
هرمزگان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 33336007-33337996 076
شهرستان كاشان وتابعه دانشگاه كاشان 55511128 031
البرز دانشگاه آزاد اسلامي كرج 34439120 026